Welfare v chove koní

Aj kone sa chcú cítiť pohodlne
 
Vlastniť koňa je záväzok, či už finančný alebo časový. Koniar vám potvrdí, že pokiaľ nechoval kone ,, mal čas aj peniaze a keď ich chovať začal nemá ani čas ani peniaze“, je to úsmevné vyjadrenie koniarov, ale za to má každý koniar  nesmiernu lásku ku koňom a kopu zážitkov, ktoré by nevymenil za nič iné.
Aby bolo dobre naším koňom je potrebné zabezpečiť požadované pohodlie a komfort, v ktorom sa budú cítiť prirodzene a budú mať pocit ochrany a bezpečia.

Čo sa rozumie pod pojmom welfare ?

Welfare je známy od roku 1965, kedy sa vo Veľkej Británii stretla komisia pre práva a slobodu zvierat, ktorú viedol profesor Brambell. Komisia upozorňovala na nevhodné podmienky chovu zvierat, týranie zvierat a diskomfort, ktorý prežívali v niektorých chovoch. Na záver zasadnutia vzniklo 5 slobôd zvierat, ktoré samozrejme platia aj pri chove koní.
Slobody boli zamerané na to, aby zvieratá netrpeli hladom a smädom, teda aby sa predišlo podvýžive, ďalšou podstatnou slobodou bolo, aby mali svoje pohodlie a tým sa predchádzalo bolesti a poraneniam, taktiež chorobám. U zvierat je dôležité, aby mohli uskutočňovať svoje prirodzené správanie a aby neboli vystavované strachu a úzkosti.
Ustajnenie koňa musí spĺňať dôležité technologické a etické požiadavky, ktoré si kôň vyžaduje, aby boli jeho psychické a životné potreby uspokojené. Najlepšie sa koňom žije vo voľnom ustajnení, teda v stáde, kde si môžu budovať svoju hierarchiu. Takéto ustajnenie je najmä dôležité pre chovné kobyly, kobyly zo žriebätami a pre mladé kone.
Kone, ktoré sú vo výcviku a využívajú sa v športe môžeme ustajňovať v boxoch. Ale aj pri nich nezabúdajme na to, že  potrebujú dostatok priestoru. Určite im urobí veľkú radosť výbeh a pastva.
Mottom v chove koní je dobrý stav a starostlivosť o koňa, ktorá je nadriadená nad záujmy ľudí vo fachu.
Vplyv výživy na zdravie a blaho koní, či už na najvyššej atletickej úrovni alebo na voľný čas, nemožno podceňovať. Na zachovanie dobrého zdravia a optimálneho výkonu potrebuje kôň oveľa viac ako len správnu úroveň živín. Nesprávna výživa prispieva k výskytu koliky, obezity, metabolického syndrómu, laminitídy, rabdomyolýzy a stereotypného, ​​abnormálneho alebo nežiaduceho správania. Podľa slobody, ktorá bojuje proti hladu, smädu a podvýživy, má byť kôň v dobrej telesnej kondícií. Kŕmna dávka sa tu sleduje zo zastúpením živín a prihliada sa tu k fyziologickým potrebám koní.
Kôň je stádové zviera, už od malička sa žriebä učí od svojej matky a to ho posúva dopredu. Neskôr si vytvára hierarchiu v stáde. Preto je pre koňa dôležité nadväzovať kontakty s inými koňmi aby mohol využívať svoje prirodzené inštinkty a vlohy.
Kone sa učia celý život. V stáde si vytvárajú sociálne kontakty. Takže podľa welfare v správaní koní, majú kone právo uskutočňovať svoje prirodzené správanie. Tu sa môže teda zhrnúť aj sloboda od strachu a úzkosti, pretože ak je kôň vo svojom prirodzenom prostredí a prejavuje svoje správanie, tak je zväčša pokojný, čulý, zvedavý a nemá strach.
Welfare dbá aj na správne zaobchádzanie s koňmi a to tak aby neboli poranené, týrané a teda aby sa predchádzalo ochoreniam. Každý chovateľ a majiteľ koňa musí dbať na správnu veterinárnu starostlivosť. Zdravie ovplyvňuje vyhovujúce ustajnenie, kde zahŕňame aj mikroklimatické podmienky. Nezabúdame na pravidelnú údržbu kopýt. Stajňové technológie zabezpečujeme tak, aby sa kone cítili pohodlne a teda aby sa predišlo poraneniam. Kôň má vo svojom ,,príbytku“ prežívať komfort. Je potrebné mu vytvoriť priestor na hru, odpočinok a pohyb.

Čistota pol života aj u koní

(Hygiena v chove koní)

Napriek tomu, že koňa berieme na výcvik, alebo vychádzky do prírody, väčšia časť jeho života je strávená v stajni alebo na pastve. Preto sa v chove koní sústreďujeme na správnu hygienu ustajnenia a pastvy.
Koniareň má vyť svetlá, suchá a dobre klimatizovaná. Literatúra uvádza priemernú teplotu v stajni okolo 15 °C a relatívnu vlhkosť vzduchu 60 – 70%.
Najvýznamnejšie je však pravidelné dôkladné odstraňovanie hnoja. Taktiež je nutná suchá podstielka, ktorá sa pravidelne vymieňa, čím sa zabezpečuje čistota koniarne. Dbať na čistú a suchú podstielku je priam nutnosť, pretože podstielka nasáva moč, ktorý obsahuje čpavok a to spôsobuje zápach, zvýši sa vlhkosť. Čpavok tiež negatívne vplýva na kopytnú rohovinu. Zvyčajne na jar sa má stajňa vydenzifikovať a vybieliť čerstvým haseným vápnom.
Kŕmne žľaby denne čistíme a taktiež kontrolujeme napájačky. Kone musia mať prístup k čerstvej a nezávadnej vode.
V rámci opatrení je vhodné zriadiť izolačné boxy pre choré kone, alebo kone ktoré sú privezené. Vhodné je vybudovať miesto aj pre kone, ktoré sú veterinárne ošetrované a takzvané pôrodné boxy pre kobyly pred pôrodom.
Obdobie pasenia začína na jar. V tomto období sa pripraví pastva, aby mala kvalitný porast a bola zbavená nežiaducich rastlín. Kone na jar odčervujeme, čím ich zbavujeme parazitov. Robí sa im korektúra kopýt. Prvé dni púšťame kone na pastvu len na niekoľko hodín. Trávenie si potrebuje zvyknúť, aj napriek tomu sa môžu objaviť poruchy trávenia spojené s hnačkami. Z dôvodu bežného kontaktu medzi koňmi v období pasenia je dôležité spozorovať zdravotný stav každého jedinca. Tým zabránime nežiadanému prenosu chorôb. 
Aj v zimnom období je vhodné keď sú kone vo výbehu, zvyšuje sa odolnosť voči chorobám a nachladnutiu. Aktívny pohyb výborne vplýva na činnosť srdca a ciev.
Na pasenie viacerých koní je taktiež potrebná určitá plocha. Pasienky nie je vhodné husto obsadzovať. Mokré a vlhké miesta nie je vhodné používať na pasenie.
Samozrejmosťou je podávanie zdravotne nezávadnej pitnej vody.

DUŠEK J.,  Chov koní, Vydavateľstvo: Brádza 2011, ISBN: 9788020903884

HORVÁT J., Živočíšna výroba, ISBN: 80 07 00525 0

FLADE J. E. a kol. – Chov a športové využitie koní, Príroda 1990, ISBN: 8007002529


Princípy prvého tréningu na koni podľa ISES

ISES - International Society for Equitation Science

Poslaním ISES je podporovať a povzbudzovať uplatňovanie objektívneho výskumu a následne napredovať v jazdeckej praxi, ktorá v konečnom dôsledku zlepší blaho koní pri ich interakciách s ľuďmi.

Ústava ISES vychádza z Medzinárodnej spoločnosti pre aplikovanú etológiu (ISAE).

Zásady odbornej prípravy ISES 10

Zdravie ľudí a koní závisí od metód a riadenia výcviku, ktoré preukazujú na:

1.  Bezpečnosť ľudí a koní

 • Uvedomte si, že veľkosť, sila koní predstavujú významné riziko.
 • Vyvarujte sa agresívneho správania.
 • Rozpoznajte zóny ako napríklad– slepý bod.
 • Dbajte na bezpečné používanie nástrojov.
 • Uvedomte si nebezpečenstvo nekonzistentnosti.
 • Zabezpečte, aby kone boli vhodné na jazdenie a jazdci sa správali vhodne ku koňom.
 • Nepoužívajte metódy alebo vybavenie, ktoré spôsobujú bolesti, strach alebo zranenie koňa.

„Bez ohľadu na bezpečnosť sa výrazne zvyšuje nebezpečenstvo vzájomného pôsobenia človeka a koňa“

 2.   Povahu koní

 • Zabezpečenie potrieb blahobytu pre kone (potrava, socializácia a pod.).
 • Vyhnite sa averzívnym postupom.
 • Vyhnite sa preberaniu úlohy dominantného postavenia v interakciách človeka a koňa.
 • Naučte sa kedy je potrebné rozpoznať príznaky bolesti.
 • Rešpektujte sociálnu povahu koní  (napr. dôležitosť dotyku, účinky odlúčenia).
 • Vyhnite sa pohybom, ktoré môžu kone vnímať ako ohrozujúce (napr. trhavé, ponáhľajúce sa pohyby).

„Izolácia, obmedzená pohyblivosť a obmedzené hľadanie potravy ohrozujú blahobyt“

3.  Duševné a zmyslové schopnosti koní

 • Vyhnite sa nadhodnoteniu mentálnych schopností koňa  (napr. „Vie, čo urobil zle“).
 • Vyvarujte sa podceňovaniu mentálnych schopností koňa  (napr. „Je to len kôň ...“).
 • Potvrdzujte, že kone vidia a počujú inak ako ľudia.
 • Vyhnite sa dlhým školeniam, aby nedošlo k preťaženiu.
 • Vyhnite sa predpokladaniu, že kôň myslí tak, ako ľudia.
 •  Pri popisovaní a interpretácii správania koňa sa vyhýbajte naznačovaniu duševných stavov.

„Preceňovanie alebo podceňovanie mentálnych schopností koňa môže mať významné následky pre blaho koňa“

4. Emocionálne stavy

 • Zabezpečte konzistentné školené reakcie.
 • Pri tréningu sa vyhýbajte používaniu bolesti / nepretržitého nepohodlia.
 • Počas tréningu udržujte minimálny vzruch.
 • Pomôžte koňovi uvoľniť sa hladením a hlasom.
 • Povzbudzujte koňa, aby si v rámci tréningu osvojil uvoľnené držanie tela (napr. zníženie hlavy, voľný ohyb).
 • Pri používaní hmatových alebo potravinových motivátorov sa vyvarujte veľkého vzrušenia.
 • Nepodceňujte schopnosť koňa trpieť.
 • Podporovať pozitívne emocionálne stavy vo vzdelávaní.

„Vysoké vzrušenie a nedostatok posilnenia môže viesť k stresu a negatívnym afektívnym stavom“

5.  Správne používanie návykových / desenzibilizačných / upokojujúcich metód

 • Postupne priblížte k objektom, ktoré sa koňa bojí, alebo ak je to možné, postupne priveďte také averzívne predmety ku koňovi (systematická desenzibilizácia).
 • Získajte kontrolu nad pohybmi končatín koňa (napr. cúvanie), zatiaľ čo averzívne objekty sú udržiavané v bezpečnej vzdialenosti a postupne sa približujú (zatienenie).
 • Spojte averzívne podnety s príjemnými výsledkami tak, že im poskytnete jedlo, keď kôň vníma strašidelný objekt (protipríprava).
 • Ignorujte nežiaduce správanie a posilnite žiaduce alternatívne reakcie (diferenciálne zosilnenie).
 • Vyhnite sa záplavovým technikám (nútiť koňa znášať averzívne podnety).

„Techniky znecitlivenia, ktoré zahŕňajú povodne, môžu viesť k stresu a vyvolať fóbie.“

6.  Zlepšenie výkonnosti

 • Pochopte, ako funguje operatívna výkonnosť správania je viac alebo menej pravdepodobná v dôsledku ich dôsledkov.
 • Tlaky, ako používanie bičíka sa musia odstrániť na začiatku správnej reakcie.
 • Minimalizujte oneskorenia pri posilňovaní, pretože sú neúčinné a neetické
 • Použite kombinované zosilnenie (podľa potreby zosilnite výhody uvoľňovania tlaku pomocou hmatových alebo potravinových výhod).
 • Vyvarujte sa aktívneho trestu.

„Nesprávne použitie kondicionéra môže viesť k vážnym problémom so správaním, ktoré sa prejavujú agresiou, únikom, apatiou a narušením dobrých životných podmienok.“

7. Správne používanie klasického kondicionovania

 • Trénujte príjem svetelných signálov ich umiestnením pred sekvenciou uvoľnenia tlaku.
 • Predchádzajte všetkým žiaducim reakciám pomocou svetelných signálov.
 • Vyvarujte sa nežiaducim stimulom zatieňujúcim požadované reakcie (napr. kôň môže spájať nežiaduce reakcie s nechceným signálom z prostredia).

„Absencia benígnych (svetelných) signálov môže viesť k stresu a zhoršeniu životných podmienok.“

 8.  Správne použitie trénovania

 • Rozdeľte školiace úlohy na najmenšie dosiahnuteľné kroky a postupne posilňujte každý krok smerom k požadovanému správaniu.
 • Naplánujte si školenie, aby bola správna reakcia čo najzreteľnejšia a najjednoduchšia.
 • Udržujte konzistentné prostredie na trénovanie novej úlohy a dajte koňovi čas, aby sa naučil bezpečne a pokojne.
 • Meniť iba jeden kontextový aspekt (napr. tréner, miesto, signál).

„Zlé trénovanie vedie k zmätku“

9.  Správne použitie signálov

 • Zaistite, aby signály kôň ľahko odlíšil.
 • Uistite sa, že každý signál má iba jeden význam.
 • Zabezpečte, aby sa signály pre rôzne reakcie nikdy nepoužívali súčasne.
 • Zaistite, aby sa lokomotorické signály aplikovali načasovanie s biomechanikou končatín.

„Nejasné, nejednoznačné alebo simultánne signály vedú k nejasnostiam.“

10. Pohyb

 • Zamerajte sa na pohyb vo všetkých metódach a na všetkých úrovniach výcviku
 • Vycvičte koňa, aby udržiaval:
  • chôdzu
  • tempo
  •  dĺžku kroku
  • smer
  • držanie tela 

Použitá literatúra:

https://equitationscience.com/about/ises-training-principles - online 19.7.2020


Komentáre
Pridať komentár

Chcete sa dozvedieť viac alebo máte inú otázku ?
Napíšte nám!