Seriál: Všetko o koňoch od základov

Milí priatelia - milovníci koní, vytvorili sme nový Seriál, ktorý bude určený začínajúcim chovateľom, jazdcom a obľúbencom tohto krásneho ušľachtilého zvieraťa, ale nie len im, taktiež aj skúsený hippológ si môže zalistovať v základoch chovu koní, v histórií chovu koní.

Nahliadnime do histórie chovu koní

Podľa dostupných informácií bol kôň domestikovaný asi 4000 rokov pred naším letopočtom a to v strednej Ázii a južnom Rusku. Do Európy ,,pricválal“ asi až v desiatom storočí pred naším letopočtom. Vývoj koňa prebiehal rôzne v závislosti od výrobných síl a podmienok, ktoré ho obklopovali. Kone boli využívané predovšetkým v poľnohospodárstve a lesníctve, v neďalekej minulosti aj vnútropodnikovej doprave.

Vývoj chovu koní na Slovensku začal už v rannom stredoveku. Tieto ušľachtilé zvieratá boli predovšetkým chované ako pomocníci, až v neskoršom období zaujali pozíciu ako vojnové kone. Približne v období habsburskej monarchie sa uskutočnili určité pravidlá v chove koní a v plemenitbe. Mária Terézia vydala v roku 1763 systém pre riadenie chovu koní, vznikali útvary na chov koní, pripúšťanie kobýl a predaj koní. Vznikli stanice, kde sa začali chovať žrebce, ktoré produkovali remontu pre armádu. Prvá polovica 19. storočia predstavovala v chove koní dovoz arabských, anglických plnokrvníkov a chov jazdeckých koní dostal rovnomerný smer. Reprodukciu v chove koní u nás zabezpečovali v 19. storočí žrebčince v Bojnej, Prešove a Rimavskej Sobote. Neskoršie záznamy uvádzajú aj vzdelávanie chovateľov koní a teda najmä vojakov v problematike chovu a výcviku koní. Na Slovensku sa chovali teplokrvné plemená koní (arabský kôň, lipicán, anglický plnokrvník, nonius, klusák, hucul) ktoré mali vyhradené svoje oblasti pre perspektívny chov.

Po rozpade monarchie bol chov koní potlačený, ale uchovali sa činnosti žrebčincov v Nitre a Prešove. Na Slovensku sa nevyskytoval žrebčín, ktorý by produkoval plemenníkov. Až v roku 1921 bol zriadený štátny žrebčín Topoľčianky. Keďže si armáda žiadala svoje kone, bola pre nich zriadená odchovňa žriebät v Motešiciach.

Ako opisuje historický vývoj chovu koní pán Prof. Ing. Vladimír Hučko, CSc. (2000) v publikácií Chov koní v novom tisícročí, vojenské udalosti veľmi poznačili chov koní po roku 1945, ale aj napriek tomu sa našli milovníci koní, ktorý chovy budovali od začiatku. Konali sa zvody kobýl, ktoré by vyhovovali pre ďalšiu produkciu nádejných žriebät. Päťdesiate roky predstavovali stabilizáciu v chove koní na Slovensku, kedy sa chovalo približne 210 000 koní. V tomto období sa začal chovať aj chladnokrvný kôň norického a belgického typu. Najväčšia zmena v chove prišla v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch, kedy sa zrútili piliere v chove koní – poľnohospodárstvo a armáda. Dôsledkom tohto výrazného úpadku v chove koní (v r. 1980 – 20 500 ks, v r. 1990 – 15 100 ks a v r. 2000 – 9 000 koní) prišlo k typovej prestavbe a tak sa chov koní začal zameriavať na rekreačno-spoločensko-športové udalosti Odborná literatúra uvádza, že šľachtiteľskú a plemenársku prácu v chove koní  do r. 1991 zabezpečoval ŠPPGRT Bratislava a v r. 1991 – 1993 ŠP pre chov koní. Jeho zrušením bolo zriadených   5 špecializovaných štátnych podnikov pre chov koní: žrebčín Topoľčianky, Motešice, Nový Tekov, Veľký Šariš a Závodisko š.p. Bratislava. Topoľčianky boli v r. 1993 ustanovené ako národný žrebčín. Za účelom rozvoja a skvalitňovania chovu koní bol v r. 1991 založený Zväz chovateľov koní na Slovensku. Od tohto obdobia zaznamenáva chov koní na Slovensku kvalitatívny rast, vďaka cielenej plemenárskej práce, ktorá prináša výsledky ako v produkcii tak aj v športových činnostiach na Slovensku narodených a odchovaných koní.

Využitie koní

Základná starostlivosť o koňa

Každý kto si chce zaobstarať svojho koňa by mal poznať základné poznatky jeho potrieb. Kôň bude váš priateľ, ktorý bude potrebovať denno-dennú starostlivosť, či mu ju zabezpečíte vy sami, alebo ho ustajníte v niektorých s ponúkaných klubov a stajní je na vašom uvážení. Myslite na to, že je to živý tvor – stádové zviera, ktoré okrem krmiva, vody a ustajnenia potrebuje spoločnosť. Byť súčasťou skupiny, stáda, je pre neho dôležité. V skupine sa tvarujú osobnostné typy koní, charakter a prejavuje sa tam temperament koňa, určite je kôň v stáde šťastnejší, spokojnejší a tým vyrovnanejší. Kôň je jedinečné stvorenie, tak krásne a ušľachtilé, preto pri jeho starostlivosti je odporúčané pracovať aj s veterinárnym lekárom, kováčom, skúsenými chovateľmi a jazdcami. Profesionálna starostlivosť je výhodou pre vás aj pre koňa, spoluprácou s veterinárnym lekárom a inými odborníkmi dokážete predísť problémom v zdravotnom stave vášho koňa a to vďaka pravidelným vyšetreniam, očkovaniam, odčerveniam a úpravou kopýt, s ktorou vám pomôže skúsený kováč.

Skúsme sa teda v skratke pozrieť na optimálne podmienky v starostlivosti o koňa.

Hydratácia je základ pre celkové zdravie koňa. Kone vypijú priemerne 10 – 20 litrov vody za deň, takže je nutné aby mal kôň prístup k čistej a nezávadnej vode a to celodenne. Samozrejme pri vyšších teplotách prostredia vypije viac vody ako v chladnejšom počasí. Je dobré každý deň skontrolovať zdroj vody, či funguje správne ako má, či je voda čistá a v správnej teplote. Spotreba vody pre koňa je veľmi dôležitá, aby sa zabránilo nežiaducim ochoreniam a komplikáciám, ktoré spôsobuje dehydratácia. Dehydratácia je veľmi nebezpečná, môže dôjsť k stresovej situácií, záchvatom a hnačkám. Nedostatok vody môže zahŕňať nedostatok elektrolytov. Keď sa kôň zdržiava na pastve, prijíma určité percento vody aj z trávy, vtedy sa jeho potreba piť vodu znižuje. V období, keď je kŕmený suchým objemovým krmivom, má tendenciu prijať viac vody. Laktujúce kobyly vypijú o 50 – 80% viac vody za deň, kvôli produkcii mlieka v porovnaní s inými koňmi.

Príjem vyváženého krmiva je pre koňa dôležitý, malo by ísť o zdravotne nezávadné krmivo, ktoré dokáže zabezpečiť dostatočný príjem energie. Kone prijímajú objemové krmivo po celý deň, pretože nemajú veľký žalúdok a nemôžu prijať veľa krmiva naraz. Počas dňa sa môže krmivo rozdeliť na tri chody - ráno, na obed a večer. Je správne dodržiavať čas a postup kŕmenia. Kŕmenie koní sa rozdeľuje podľa ich práce a využitia. Záprahové kone majú iné nároky na kŕmenie ako kone, ktoré sa využívajú na rekreáciu a ľahší šport. A taktiež gravidné a laktujúce kobyly majú iné požiadavky na spotrebu a kvalitu krmiva. Odborné literatúry uvádzajú kŕmne normy, ktoré zohľadňujú potrebu živín na dokončenie rastu, záchovnú potrebu a prídavok živín pre tréningové zaťaženie. Pokiaľ sa bude meniť kŕmna dávka, je potrebné postupovať pozvoľne, aby nenastali tráviace ťažkosti. Ak by ste mali problém zostaviť správnu kŕmnu dávku pre kone, pomôže veterinárny lekár alebo zootechnik, ktorý je zameraný na výživu koní.

Ustajnenie koňa je pre neho určitý komfort, ktorý potrebuje pre svoje pohodlie. Vo všeobecnosti sú kone vytrvalé druhy, ktoré vydržia aj v menej náročných požiadavkách na ustajnenie, záleží to ale od plemena a jeho využitia. Potrebné je aby to bolo suché a čisté prostredie, zo správnou klímou a bez prievanu. Je správne ak má v boxe alebo v ustajnení dostatok miesta na presúvanie a kde si môže ľahnúť. Čistenie a ošetrovanie srsti patrí k základným potrebám v starostlivosti o kone. Čistením sa podporuje krvný obeh a kožné dýchanie. Dráždi sa svalstvo, príslušné cievy a nervy čím sa povzbudzuje ich správna činnosť. Kone čistíme v stajni alebo vo vonkajšom prostredí. Hriva a chvost sa prečesáva kovovým hrebeňom alebo kefou, srsť môžeme očistiť vlhkou handrou a následne kefou z vlásia. Končatiny by sme mali čistiť po každej práci, alebo aj keď je kôň vo výbehu alebo na pastve, správnym ošetrovaním sa udržuje krvný a miazgový obeh a zabraňuje vzniku kožných chorôb. Kopytá denne čistíme od prachu, úlomkov a kamienkov, umývame ich a mastíme proti vysychaniu. Udržiavanie rohoviny a tvaru kopyta v optimálnom stave zabezpečujeme úpravou kopýt a podkúvaním.

Ak ste sa teda predsa rozhodli zabezpečiť si svojho vlastného koňa, prihliadajte a dbajte na jeho správne potreby. Naštudujte si odbornú literatúru, konzultujte správne ošetrovanie so skúsenými chovateľmi a nezabúdajte na welfare v chove koní.

 

Kvíz pre začínajúcich chovateľov koní

Vždy je správna jedna z možností.

1. Aké poznáme základné chody koňa ?
a) Krok, klus, mimochod
b) Cval, trysk, cúvanie
c) Krok, klus, cval


2. Koľko trvá gravidita u kobyly?
a) 433 dní
b) 333 dní
c) 365 dní

3. Akú dospelosť u koní poznáme?
a) pohlavnú, chovnú, telesnú
b) chovnú a klasickú
c) telesnú, mernú, pohlavnú

4. Aká má byť telesná teplota u koňa ?
a) 39,6°C
b) 40°C
c) 38,5°C

5. V akom veku uskutočňujeme odstav žriebät od matky?
a) vo veku 5-6 mesiacov
b) vo veku 12 mesiacov
c) ihneď

6. Koľko litrov vody denne vypije kôň?
a) 60 litrov
b) 20-30 litrov
c) 5-10 litrov

7. Aké percento z hmotnosti dospelého koňa má mať žriebä koncom prvého roku?
a) cca 90%
b) cca 40%
c) cca 60%

Správne odpovede:
1c, 2b, 3a, 4c, 5a, 6b, 7c

Text spracoval: Ing. Andrea Peterková

Použitá literatúra:

Hučko V., 2000. Chov koní v novom tisícročí., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ISBN: 80-7137-753-8

Vojtech Greč, 1994 . Živočíšna výroba, Príroda a.s. Bratislava, ISBN 80-07-00525-0


Komentáre
Pridať komentár

Chcete sa dozvedieť viac alebo máte inú otázku ?
Napíšte nám!