Pohyb u koňa

Pohyb koňa je výsledkom harmonickej súčinnosti podnetov tela, ktoré sú odozvou nervových podnetov, dýchania, kostry, svalov, šliach a väzov. Pri státi koňa a udržania v pohybe má význam oblúk hrudnej a bedrovej chrbtice, ich oporou sú predné a zadné končatiny. Teda zo svalstvom a väzmi vytvárajú statický oblúk. 

Svaly u koní majú ideálne šľachovité usporiadanie, ktoré koňom umožňuje bez únavy stáť a taktiež spať v stoji. Dynamické svalstvo, ktoré sa funkčne zapája pri pohybe, má vyšší prah dráždivosti. Dynamickosť chodu podmieňuje pôsobenie tlakových a ťažných síl. Základným motorom pohybu sú zadné končatiny, teda sústava týchto končatín, ktoré posúvajú telo dopredu. 

Čím ľahšie sa kôň dokáže pohybovať, tým viac vydrží a menej sa unaví. 

Pohyb koňa sa skladá zo šiestich fáz:

  1. odraz - zadná končatina sa odpútava od zeme
  2. pohyb nad zemou je tvorený prísunom - pohybom od odrazu do dosiahnutia kolmej polohy , teda paralelnej s párovou vedľajšou končatinou, ktorá je v podpere a vykročením (teda od zvislej polohy k došliapnutiu)
  3. došliapnutie - natiahnutá končatina došliapne 
  4. nesenie od došliapnutia do dosiahnutia kolmej polohy
  5. podpieranie - končatina je v kolmej polohe
  6. posúvanie - od kolmej polohy k odrazu

Pohybová stopa sa nazýva stopa, ktorú kôň pri pohybe zanecháva za sebou. Keď je telesná činnosť vyvážená, harmonická a chod je vyrovnaný, pravidelný tak vtedy sa dá povedať, že ide kôň v rovnováhe. 

U jazdeckých koní je ťažisko posunuté viac ku strede tela a rozložené zaťaženie končatín je rovnomerné, pretože podsadením zadných končatín a vzpriamením preberá väčšiu časť hmotnosti zadok. Dostihové kone majú tendenciu uvoľniť zadné svaly a výdatne sa podsadiť a odraziť dopredu. Pri kočiarových koňoch sa ťažisko posúva viac naspäť a u ťažných koní dopredu. 

Na rovnováhu má samozrejme aj vplyv ako nesie kôň krk a ako má podsadené zadné končatiny. Preto pri hodnotení rovnováhy koňa záleží na pracovnom zameraní. 

Základné chody u koňa:

Krok je chodom, ktorý je prirodzený a pri tomto chode kôň najdlhšie vydrží v pohybe. Pri kroku kôň kladie postupne na zem končatiny, pravá zadná, pravá predná, ľavá zadná a ľavá predná. A tak počujeme 4 údery - došľapy. Krok u koňa má byť priestranný, pravidelný a svižný.
Rýchlosť koňa v kroku je 100m/min. Pri posudzovaní kroku, môžeme u koní naraziť aj na vady, a to: nepravidelný nohosled, krátky krok, ťažkopádny, neistý, kohúti krok, nákrok alebo mimochod. 

Klus je rýchlejší ako krok.  Odraz končatín je energickejší, ako v kroku. Pri kluse počujeme dva došľapy, pretože nohosled je diagonálny. A tak súčasne ide pravá zadná s ľavou prednou a potom ľavá zadná s pravou prednou. Pri drezúrnych koňoch je chod v kluse priestranný, plochý s výrazným podsadením diagonálnych zadných končatín. Klus sa rozlišuje na krátky, stredný a plný klus. Pri kluse kôň dosiahne rýchlosť 290 m/min.

Cval je rýchlou formou pohybu. Pre koňa je cval najviac najnamáhavejší zo všetkých chodov. Telo je vrhané dopredu a je zachytené prednými končatinami, ktoré ho posúvajú v rámci nepretržitej rady skokov. Nohosled určuje to, ktorá z končatín telo samostatne podporuje. Tak sa rozlišuje cval na ľavú alebo pravú nohu. Cval v ľavo má teda takýto nohosled : pravá zadná, potou súčasne ľavá zadná s diagonálnou pravou prednou a nakoniec ľavá predná. Cval vpravo je opačne. Pri cvale je počuť 3 údery kopýt. 
Cval je o rýchlosti 300-600m/min. V rýchlom cvale, sa často cval rozloží na štyri takty, pretože zadná končatina dopadne o niečo skôr ako diagonálna predná, takže cval sa stáva štvordobým chodom. Rozlišujeme cval školský, krátky, stredný cval a cval dostihový (trysk). 

Do chodov koňa sa môže zaradiť aj skok alebo cúvanie, aj keď to nie je prirodzený chod koňa

Skok je špecifický mohutný cvalový prerušený pohyb, pri ktorom je telo mohutným odrazom zadnej časti tela, ktorá sa vrhá cez prekážku. Krk s hlavou udržuje rovnováhu tela s vyklenutým chrbtom, ktoré je po odrazu končatín zachytené pružnými prednými končatinami. Pri skákaní je veľmi významné podkladanie a krčenie končatín pri skoku. Pri skoku nedopadá kôň súčasne na obe predné končatiny, ale postupne na jednu a potom ihneď na druhú. Veľkosť rozdielu doskoku predných a zadných končatín je ovplyvnená rýchlosťou, výškou skoku a individuálnymi skokovými schopnosťami u koňa. 

Cúvanie je pohybom v kroku naspäť v rovnakom nohoslede. Cúvanie je pre koňa namáhavý pohyb, preto ak chceme aby cúval, musíme byť ohľaduplný. Tento cvik, je ale veľmi dôležitý, pretože zvyšuje u koňa poslušnosť, prestupnosť. 

Pohyb sa hodnotí a to jeho mechanika, ako kadencia, akcia, kmih, ruch, priestornosť chodu, dĺžka kroku, skoku, pravidelnosť chovu. 

Kadencia je striedanie končatín v určitých intervaloch. Závisí na silnom odraze a ďalekom posune. 

Akcia je spôsob predvádzania končatín v dobe ich pohybom nad zemou. Hodnotí sa výška a priestrannosť chodu. Akcia môže byť vysoká, nízka, plochá. 

Kmih je výsledkom odrazovej energie zadných končatín. Je žiadúci u dostihových koní. 

Ruch je termín pre označenie rýchlosti. Ten môže  byť krátky, stredný, zrýchlený. 

Dĺžka kroku alebo cvalového skoku je vzdialenosť medzi dvoma stopami. V praxi sa niekedy počítajú ako kroky len striedajúce sa došľapy predných končatín. 

Pravidelnosť chovu znamená striedanie končatín, bez toho, aby bola niektorá fáza predĺžená alebo skrátená. 


Komentáre
Pridať komentár

Chcete sa dozvedieť viac alebo máte inú otázku ?
Napíšte nám!